Det var kallare och industrin gick bättre. Så förklaras det nedslående faktum att utsläppen av växthusgaser under årets första kvartal var de högsta sedan 2013. Det framgår av Statistiska centralbyråns, SCB, Miljöräkenskaper.

Ökningen ses framför allt inom el- gas- och värmeverk, pappers- och pappersvarutillverkning och i transportbranschen. En förklaring till att utsläppen ökar från el- gas- och värmeverken är ökad användning av fossila bränslen.

Under första kvartalet 2016 uppgick utsläppen av växthusgaser från svenska ekonomiska aktörer till 16,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar ny statistik från SCB:s Miljöräkenskaper. Utsläppsnivån motsvarar en ökning med 1,9 procent jämfört med samma kvartal 2015. Under samma period ökade BNP med 3,4 procent. Utsläppen av växthusgaser har inte varit på en så hög nivå sedan första kvartalet 2013 (tidsserien började 2008).

Utsläppsökningen är spridd över flertalet sektorer och branscher men förekommer främst inom el- gas- och värmeverk, pappers- och pappersvarutillverkning och i transportbranschen. För el- gas- och värmeverken ses en ökad användning av fossila bränslen, framför allt naturgas, vilket bidragit till utsläppsökningen. En förklaring till den ökade användningen av fossila bränslen är att temperaturen första kvartalet 2016 var lägre än motsvarande period 2015 vilket ökade behovet av energi för uppvärmning.

Den ekonomiska uppgången syns även i branscher där utsläppen av växthusgaser inte ökat nämnbart. Det gäller till exempel tillverkning av motorfordon, textilier och möbler samt tjänster inom IT, vård och omsorg och finans. Hushållens utsläpp, som främst kommer från användning av personbilar, minskar med 0,9 procent jämfört med samma kvartal 2015.