Patienter och närstående som inte är nöjda med den vård de fått ska i första hand lämna sina klagomål eller synpunkter till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor.

Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå. Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  har från och med den 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda vissa händelser, till exempel om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller har avlidit.