Nästan hälften av landstingen/regionerna och 26 kommuner gick back förra året. Trots snabbt ökade intäkter uppnådde inte kommunsektorn målet om en god ekonomisk hushållning, konstaterar Sveriges kommuner och landsting, SKL.

De preliminära boksluten för kommunsektorn visar en kostnadsökning på drygt fem procent. Skatteintäkterna har också ökat med fem procent.

Att de största kostnadsökningarna på mycket länge ändå inte orsakat än värre läge kan kommunerna och landstingen/regionerna tacka försäkringsbolaget Afa för. Därifrån har återbetalats fem miljarder kronor på tidigare inbetalade premier. Kommuner och landsting har dessutom disponerat drygt en miljard av det tillfälliga extra statliga stödet för flyktingmottagandet som är avsett att användas under 2015 och 2016.

– Trots dessa intäkter har kommunsektorn inte klarat ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag, vilket betyder att målet om att kommuner och landsting ska uppnå en god ekonomisk hushållning inte uppnås, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Som en effekt av att svensk ekonomi utvecklas positivt ökar även skatteintäkterna med drygt fem procent. Det är den snabbaste ökningstakten sedan finanskrisen 2008. Det sammantagna resultatet för sektorn är drygt 13 miljarder, varav landstingens resultat bara är 0,7 miljarder. Det sammantagna resultatet för sektorn är i nivå med 2014.

Med anledning av stora investeringar ökar skulderna för andra året med över 10 procent, eller drygt 50 miljarder.

– När skatteintäkterna nu ökat betydligt snabbare än på väldigt många år är det oroande att så många som 9 landsting och 26 kommuner ändå redovisar underskott. Utmaningarna är stora framöver, både med avseende på befolkningsökningen och allt större andel äldre personer och investeringsbehoven är fortsatt stora. Därför skulle sektorn ha behövt ett större överskott än detta för att klara kommande år, säger Lena Micko.

Så här såg preliminära resultaten ut för landstingen/regionerna 2015 (miljoner kr):

Stockholms läns landsting     2.607
Landstinget i Uppsala län       – 106
Landstinget Sörmland                190
Region Östergötland                   117
Region Jönköpings län              226
Region Kronoberg                        52
Landstinget i Kalmar län            62
Landstinget Blekinge                    2
Region Skåne *                        – 557
Region Halland                         – 23
Västra Götalandsregionen       587
Landstinget i Värmland         – 143
Region Örebro län                     153
Landstinget Västmanland        173
Landstinget Dalarna                – 99
Region Gävleborg                        55
Landstinget Västernorrland   – 135
Region Jämtland Härjedalen – 232
Västerbottens läns landsting       8
Norrbottens läns landsting    - 240
Region Gotland                          – 63