Den nya gymnasielagen för att unga vuxna asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker frågor i kommuner, landsting och regioner. Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att den nya gymnasielagen är bristfällig att tillämpa.

Migrationsverket menar att det ekonomiska ansvaret för många av dessa individer ska övergå till kommunerna. Migrationsverket låter dem inte bo kvar i de statliga boendena, utan hänvisar till eget ansvar för försörjning och boende. Myndigheten hänvisar till kommunen för ansökan om försörjningsstöd. Det är ett av glappen i den nya lagen, som Sveriges Kommuner och Landsting redan tidigare har identifierat och påpekat för regeringen.

Följden av Migrationsverkets tolkning, blir alltså att det statliga ansvaret läggs helt på kommunerna, utan att någon ersättning följer med.

– Vi räknar med att regeringen tar ansvar för de konsekvenser som den nya gymnasielagen för med sig, inte minst i en situation då lagstiftningen innehåller en del otydligheter och nu dessutom prövas rättsligt i domstol, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting SKL.

Många kommuner arbetar med att hantera konsekvenserna av den nya lagen.

– SKL kommer under sommaren att föra samtal med regeringen om vägen framåt. Det finns flera viktiga delar som behöver redas ut. Antingen bör ansvaret stanna hos Migrationsverket eller så bör staten fullt ut kompensera kommunerna i det glapp som uppstår för många, säger Lena Micko.