Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att analysera kommuners förmåga att klara av sina framtida uppgifter.

Kommittén ska också undersöka kommunal samverkan, frivilliga kommunsammanläggningar, ansvarsfördelning och andra åtgärder för att möta samhällsutvecklingen. Senast 15 oktober 2019 kommer kommittén att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske. Något som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och att utredare har som utgångspunkt ett starkt lokalt självstyre.

– Vi välkomnar att utredningen genomförs av en parlamentarisk kommitté. Det är bra att utgångspunkten är att värna om en lokal nivå med en stark självstyrelse och att utredningen också öppnar för försöksverksamhet, säger Lena Micko, ordförande SKL.

Senast 1 oktober 2017 ska kommittén även redovisa en utredning av förutsättningar för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.

– Det har länge varit en stark önskan att få ökade möjligheter till enklare samverkansformer mellan kommuner och landsting. Det är bra att utredningen kommer igång samtidigt som vi vill lyfta att det vore värdefullt att kommittén också utreder vilken potential som kan finnas i till exempel en minskad statlig detaljstyrning och en ökad samverkan med civilsamhälle.