Enligt nya siffror från Socialstyrelsen fick drygt 226 500 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under 2015. Kommunerna betalade ut 10,6 miljarder kronor under 2015, vilket är samma som 2014.

När kvinnor och män inte kan försörja sig och sin familj handlar det ofta om arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder. Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring hälften arbetslösa under 2015.

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd varierar mycket mellan olika typer
av kommuner. Befolkningssammansättning, arbetsmarknad och befolkningens utbildningsnivå påverkar behovet av ekonomiskt bistånd.

I kommuner, som Eskilstuna, Malmö och Filipstad, fick cirka 10 procent
av befolkningen ekonomiskt bistånd. Medan det i kommuner som Danderyd och Vellinge var andelen mindre än 1 procent.

Hur länge ett hushåll behöver ekonomiskt bistånd varierar över tid, men i
genomsnitt fick ett hushåll bistånd i drygt 6,5 månader under 2015.
Under 2015 fick nästan 40 procent av biståndsmottagarna bistånd i 10 månader
eller mer, vilket i stort motsvarar 2014 års nivå.

Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd var som flest under 1990-
talets krisår och har sedan dess minskat. En svag uppgång av utbetalt bistånd kan ses för åren 2008–2010, men har därefter planat ut.

Biståndet ska ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och radio- och tv-avgift (riksnorm), boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa, kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård.