Fjorton av EU:s klimat- och miljöministrar vill ha en hög ambitionsnivå i EU:s långsiktiga klimatstrategi och fortsatta klimatarbete för att genomföra Parisavtalets mål.

Sverige framför tillsammans med Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Tyskland att EU behöver visa fortsatt ledarskap på klimatområdet. För att kunna göra det behöver EU-kommissionens kommande förslag till långsiktig klimatstrategi för EU hålla en ambitionsnivå som är i linje med Parisavtalet.

Ministrarna uppmanar därför kommissionen att beskriva vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader, som är en del av Parisavtalets temperaturmål. Strategin bör också visa hur EU kan nå fram till att inte ha några nettoutsläpp till atmosfären år 2050, ett mål som Sverige ska nå redan 2045 enligt det nationella klimatramverket.

– EU:s nuvarande mål är för låga för att vara i linje med Parisavtalet. Ambitionsnivån måste höjas om EU ska behålla sin ledarroll på klimatområdet. Det är mycket positivt att så många medlemsstater skickar ett gemensamt budskap till EU-kommissionen, säger klimatminister Isabella Lövin.

De klimat- och miljöministrar som skrivit under det gemensamma uttalandet är en del av gruppen Green Growth Group som utgörs av de mer klimatambitiösa EU-länderna.

Utöver det gemensamma uttalandet anser regeringen att EU ska nå netto noll utsläpp senast 2050 och att EU:s klimatmål skärps för 2030 genom en utsläppsminskning med cirka 55 procent jämfört med 1990. EU:s nuvarande mål för 2030 är en minskning på minst 40 procent.