I budgetpropositionen för 2017 höjer regeringen kulturbudgeten med 409 miljoner kronor. Dessutom blir det 131 miljoner kronor på demokrati- och diskrimineringspolitiken.

Satsningar i budgetpropositionen för 2017:

Jämfört med 2016 kommer anslaget till ersättningar och bidrag till konstnärer att höjas med nära 15 miljoner kronor under nästa år.

Biblioteksersättningen, som är en ersättning till författare och andra upphovsmän vid lån av deras verk på bibliotek, höjs med 7,8 miljoner kronor. För 2017 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 156,8 miljoner kronor.

Regeringen tillför scenkonsten 70 miljoner kronor under 2017. Satsningen är totalt 259 miljoner kronor under 2017-2020. Förstärkningen syftar till att det ska finnas ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet.

Regeringen föreslår att kultursamverkansmodellen förstärks genom att tillföra 30 miljoner kronor per år 2017–2020. De tillförda resurserna ska gå till mer regional och lokal kultur och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer i kulturutbudet.

Resurser tillförs flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad delaktighet, och till arbetet med hotade kulturarv. Totalt innebär detta satsningar på 12,3 miljoner kronor under 2017.

Regeringen vill avskaffa de så kallade granskningsavgifterna, som distributörerna måste betala Statens medieråd för att sätta åldersgränser, nästa år. När avgifterna försvinner kommer filmdistributörernas kostnader att minska med 3-4 miljoner kronor om året. Det frigör resurser som filmbranschen kan använda till annat, för att öka lansering av film eller för investeringar i produktion av ny film. Genom att avskaffa avgifterna blir det också möjligt för distributörerna att låta fler filmer åldersklassificeras.

Regeringen vill ge mer pengar till digitalisering av filmarvet med 2,5 miljoner kronor årligen i fyra år, samt öka filmstödet med 20 miljoner kronor från och med 2019.

Arbetet forsätter med insatser för ett samhälle med öppna mötesplatser och ett förstärkt civilsamhälle samt även åtgärder mot diskriminering, extremism och hot och hat. Totalt satsas 131 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016.

I höständringsbudgeten tillförs det civila samhället och trossamfunden 35 miljoner kronor för att förstärka organisationernas verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering.