Männens inkomster steg med tio procent mellan åren 2011 och 2016. Utfallet för kvinnorna blev dock betydligt bättre: 15 procent. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Men inkomstskillnaden mellan könen är fortfarande markant.

Under den uppmätta femårsperioden steg inkomsterna totalt sett med 13 procent. Medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten 2016, för personer 20 år och äldre, var 270.000 kronor. För män var beloppet 309.000 kronor och för kvinnor 237.000 kronor.

Ökningen under de senaste 25 åren, det vill säga mellan 1991 och 2016 var 54 procent; 64 procent för kvinnor och 45 procent för män. År 1991 låg kvinnors inkomst på 68 procent av mäns inkomst, år 2016 hade andelen ökat till 77 procent.