Läkarutbildningen utökas till sex år och får en ny examensbeskrivning. Det är förslaget från regeringen som nu skickas ut på remiss.

Regeringen vill att en längre och mer anpassad utbildning till läkarexamen ska kunna leda till legitimation. I en lagrådsremiss har regeringen tidigare därför föreslagit att det nuvarande kravet på allmäntjänstgöring (AT) för att få legitimation efter läkarexamen ska tas bort.

För att läkarexamen ska kunna möta de krav som ställs på läkare i dag behöver utbildningen också moderniseras. Regeringen föreslår därför att omfattningen av läkarexamen utökas till 360 högskolepoäng och att en ny examensbeskrivning införs.

Den nya examensbeskrivningen ska bland annat betona vetenskaplig förankring, professionella kompetenser och träning i medicinskt beslutsfattande. Den ska även omfatta mål om digitala hjälpmedel, patientsäkerhet och etiska principer. Även mål om förståelse för hur förhållanden i samhället påverkar hälsan ska enligt förslaget ingå i examensbeskrivningen.