Regeringen vill höja statusen för läraryrket och investerar därför i Lärarlyftet och ett stöd för skollokaler när vårbudgeten presenteras i dag. 

Genom Lärarlönelyftet, som innebär att regeringen investerar 3 miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner, och bättre arbetsmiljö bedömer regeringen att fler lärare vill återgå till yrket. Lärarlönesatsningen ska också omfatta fritidspedagoger som arbetar i andra skolformer än fritidshemmet.

Regeringen avser även att tillföra sammanlagt 30 miljoner kronor för att vidareutbilda obehöriga lärare samt öka resurserna till den särskilda kompletterande lärarutbildningen.

För att möta den höga efterfrågan gällande bedömning av utländsk utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå tillförs Universitets- och högskolerådet ytterligare 10 miljoner kronor 2016.

Regeringen föreslår ett stöd för skollokaler på 100 miljoner kronor 2016 till de kommuner som tagit emot ett stort antal eller en stor andel nyanlända elever. Detta läggs till de 10 miljarder som föreslås tillföras alla kommuner och landsting.

Folkbildningen tillförs 25 miljoner kronor för att insatserna i Svenska från dag ett ska kunna utökas och för att även folkhögskolorna ska kunna genomföra dessa insatser.

Studieförbunden får 72 miljoner kronor under 2016 så att studieförbunden kan erbjuda fördjupade insatser i svenska och om det svenska samhället. Tillskottet finansieras genom motsvarande neddragning på Migrationsverkets förvaltningsanslag under 2016.

I budgetpropositionen för 2016 har 100 miljoner kronor avsatts för en satsning på bland annat ökad kompetens för lärare inom sfi under 2016. Regeringen föreslår ytterligare 40 miljoner kronor satsas för att möjliggöra fler behöriga lärare inom sfi och svenska som andraspråk. Det innebär sammanlagt att 140 miljoner kronor satsas på ökad kompetens för lärare inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux under 2016.