2016 års militärutbildning är förlängd från tre månader till nio–tolv månader. Och det var en lyckad satsning eftersom soldaten direkt kan krigsplaceras.

Den stora skillnaden är att i det gamla systemet fick de soldater som gjort sin grundutbildning, om båda parter var överens, göra sin befattningsutbildning till gruppbefäl, soldat eller sjöman som anställd inom Försvarsmakten. I det nya systemet ingår befattningsutbildningen i grundutbildningen.

FOI:s forskare fick i uppdrag av Försvarsmakten att utvärdera denna förändring.

De tre mål som forskarna identifierade var:

Att en större del av dem som börjar militär grundutbildning ska genomföra hela grundutbildningen, inklusive befattnings- och förbandsutbildning.

Att grundutbildningen ska genomföras mer rationellt, delvis som ett resultat av att arbetstidslagen inte gäller för rekryter.

Att samövning inom större förbandsenheter blir en tydligare del av utbildningsupplägget.

– Det visade sig att måluppfyllnaden var god. Eftersom individens beslut om att fortsätta hade skjutits upp så hade man vid utbildningens slut en soldat som var användbar och kunde krigsplaceras. De gamla tremånaderssoldaterna hade Försvarsmakten en mycket begränsad användning av om de inte fortsatte sin utbildning, säger projektledaren Peter Bäckström.

Grundutbildningen under 2010-talet

GMU 2010–2016: Rekryter gjorde en tre månaders grundläggande militär utbildning. Därefter kunde de som ville och ansågs lämpliga bli anställda för att göra en befattningsutbildning till soldat, sjöman eller befäl.

GU 2016–: Grundutbildningen förlängs till nio–tolv månader, eftersom de som blir utbildade gör sin befattningsutbildning som rekryter. Först därefter kan de bli anställda.