Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen. Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter.

 

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt när patienterna fått ge synpunkter på vården. Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har dessutom förbättrats.

– Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt som svensk vård i andra undersökningar rankats lägre när det gäller just tillgänglighet och delaktighet, säger Hans Karlsson, avdelningschef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Vid en jämförelse mellan indikatorerna/frågeområdena Helhetsintryck och Förtroende för respektive landsting och region finns ett tydligt samband. Dessa samband har analyserats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys . Där framgår att förtroendet för sjukvården har delvis ett samband med egna upplevelser och ett lågt förtroende kan få konsekvenser vad gäller till exempel benägenheten att söka vård och att följa behandlingsråd.

Det finns skillnader i svaren mellan kvinnor och män. Män är överlag är något mer positiva. Störst skillnad återfinns i frågan ”Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen levnadsvanor med dig?” där kvinnorna i mycket större utsträckning svarar nej på frågan.

Inom den somatiska vården har delaktighet betydelsen för helhetsintrycket. I primärvården är det istället tillgänglighet som är viktigast.

Kommentarer från patienter:

”Jag kände mig hela tiden väl omhändertagen och respekterad. Personalen var mycket trevlig och omtänksam. Överläkarna var väldigt trygga och informativa. Jag kände mig hela tiden i trygga händer. En eloge till personalen och läkarna!”

”Jag uppmanades att inhämta kompletterande uppgifter från tidigare vårdgivare. Detta känns besvärligt för mig som patient, eftersom det är problem att få sig fram på vårdens telefonlinje. Men jag ska göra det eftersom det är viktigast för min fortsatta vård.”

”Min vistelse var helt fantastisk. Jag är mycket imponerad av hela personalens samarbete mellan varandra. Det var en oerhörd mjuk behandling jag fick och min känsla är att all personal trivs utmärkt på avdelningen.”