En ny attitydundersökning visar att många arbetsgivare förefaller positiva till anställdas föräldraledighet, sex av tio uppmuntrar alla föräldrar att vara lediga med sina barn. Det förekommer dock vissa skillnader mellan stora och små företag samt mellan branscher.

För att undersöka Sveriges arbetsgivares attityder till föräldraledighet genomförde Försäkringskassan en enkätundersökning i tre branscher; byggbranschen, vård och omsorg samt tjänstesektorn.

Undersökningen ger en relativt positiv bild av arbetsgivares inställning till anställdas föräldraledighet: 59 procent uppmuntrar alla föräldrar att vara lediga med sina barn och 44 procent av de tillfrågade ser till och med föräldraledighet som en merit. Majoriteten (53 procent) av de större företagen i undersökningen, med fler än 250 anställda, erbjuder alltid ekonomiska incitament till anställda som vill vara föräldralediga.

För vissa företag kan det vara ett problem att anställda stannar hemma med barn, i undersökningen svarar en av tio arbetsgivare att det främst är problematiskt när anställda är föräldralediga.

- Det verkar som att företagen ser nyttan med medarbetare som har andra perspektiv och erfarenheter efter en föräldraledighet. Men det framkommer också att det kan vara knepigt för mindre företag att lösa bemanningsfrågan när någon anställd är föräldraledig, säger Niklas Löfgren som är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Fler resultat från undersökningen

  • 80 procent ansåg att föräldrar själva bär huvudansvaret för ett jämställt uttag, samtidigt som sju av tio arbetsgivare anser att arbetsgivare bör verka för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
  • Sju av tio arbetsgivare ser föräldra­ledighet som en prioriterad HR-fråga och 90 procent uppger att de är väl insatta i de regler som gäller.
  • Det är vanligast att personer med en chefsposition är föräldraledig på arbetsplatser där det arbetar ungefär lika många män som kvinnor. Av chefer på företag med tio anställda eller färre tar 44 procent inte ut föräldraledighet jämfört med sex procent av cheferna på företag med fler än 250 anställda.