Betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Den slutsatsen drar Konjunkturinstitutet grundad på Barometerindikatorn, som steg från 113,4  i oktober till 114,1 i november. Hushållen bedömer risken att själv bli arbetslös som den lägsta på sexton år.

I näringslivet bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg för andra månaden i rad i november.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg från 121,2 i oktober till 121,9 i november och pekar på ett fortsatt mycket starkt läge för industrin som helhet. Signalerna är fortsatt starka på bred front bland industrins delbranscher.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 2,5 enheter i november på grund av att byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpats något. Nivån på indikatorn visar dock fortsatt på ett betydligt starkare läge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad, från 103,2 till 104,0. Av detaljhandelns delar är det dock endast livsmedelhandeln som bidrar till uppgången i den samlade indikatorn.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna är oförändrad från förra månaden och uppgår till 104,7, vilket visar på ett något starkare läge än normalt. Tjänsteföretagens syn på uppdragsvolymen är fortsatt betydligt ljusare än normalt, även om den dämpades något i november, och förväntningarna på efterfråge- och sysselsättningsutveckling är oförändrat optimistiska.

Från och med november 2017 utgår de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).