21 procent av kvinnliga studenter och 38 procent av manliga studenter i Sverige bor i studentbostad. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet som har undersökt studenters bostadssituation i Europa. Något som förvånar med tanke på att att 60 procent av Sveriges studenter är kvinnor.

Eurostudent heter undersökningen som är paneuropeisk och genomförs med några års mellanrum. Universitets- och högskolerådet har hållit i den svenska delen av undersökningen baserar sig på enkätsvar från 5 000 studenter i Sverige registrerade läsåret 2012/2013.

28 procent av Sveriges studenter bor i studentboende. Trots att 60 procent av Sveriges studenter är kvinnor så bebos studentbostäderna till 55 procent av män. 21 procent av kvinnorna bor i studentboende och hela 38 procent av männen. De som bor i studentbostad är till 94 procent inskrivna som heltidsstudenter.

Av de som funnit en studentbostad för en längre period hade 75 procent fått tag på den inom loppet av sex månader.

Svenska studenter är väsentligt nöjdare med sitt boende, både om man jämför med 2009, men också jämfört med studenter i andra länder.

Vid den förra undersökningen år 2009 var 57 procent av studenterna i Sverige nöjda eller mycket nöjda med sitt studentboende. Den siffran har stigit till 71 procent på fem år.

Mest nöjda är de som bor på annat sätt – 85 procent i denna kategori är nöjda eller mycket nöjda. Även jämfört med resultaten från övriga europeiska länder så är studenter i Sverige väldigt nöjda med sitt boende.