Tillitsdelegationen har lämnat sitt förslag kring tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn till regeringen.

Bakgrunden till uppdraget är att utveckla formerna för styrning och uppföljning, där kontroll på ett bättre sätt balanseras med förtroendet för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

Tillitsdelegationen föreslår bland annat att regeringen har som huvudprincip att använda sig av generella statsbidrag.

– Statens styrning har kommit att bli allt mer kontrollerande med allt fler riktade i stället för generella statsbidrag. Detta hämmar den lokala utvecklingen och självstyret för kommuner, landsting och regioner. Generella statsbidrag ökar möjligheten till långsiktig planering och visar tillit till förmågan att fördela medel utifrån lokala behov, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL ser positivt på förslaget om att fortsätta med försöksverksamhet om tillitsbaserad styrning och ledning i kommuner, landsting och statliga myndigheter.

– Vi står inför demografiska utmaningar framöver. Det gör att det blir än viktigare att utveckla en mer tillitsfull styrning i alla led genom att pröva oss fram till hur vi skapar mer tillit och handlingsutrymme, säger Lena Micko.