Löneökningstakten blev något högre 2017 än året innan. Lönerna ökade i fjol med 2,5 procent enligt Medlingsinstitutet. Lönerna i offentlig sektor, framförallt i kommunerna,  ökade snabbare än i näringslivet.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol.

För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016.

Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet. Det gäller framför allt i kommunerna där lönerna beräknas ha ökat med 3,4 procent 2017.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt bidrar demografiska faktorer till att efterfrågan på arbetskraft generellt sett är mycket stor i både kommuner och landsting, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har dock ännu inte visat sig i särskilt stor utsträckning i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,2 procent under 2017, vilket inte är någon uppväxling jämfört med 2016.

– Löneutvecklingen i omvärlden har inte heller tilltagit, trots en stark återhämtning av konjunkturen i många länder. I ett internationellt perspektiv har ändå löneökningarna i Sverige de senaste två åren varit förhållandevis höga och jämförbara med bland annat Tyskland och USA, som tillhör de länder som just nu har ett starkt konjunkturläge, säger Valter Hultén.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv.