Regeringen ska utreda om näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.

Civilsamhällets beredskap är dimensionerad för fredstida kriser och i väsentlig utsträckning saknas förmåga att möta de krav som höjd beredskap och då ytterst krig skulle medföra.

Det finns därför ett behov av att utreda näringslivets roll inom totalförsvaret och hur samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer på den centrala, regionala och lokala nivån kan ske i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst krig, anser regeringen.

I utredningen ingår att lämna förslag på hur totalförsvarsviktiga företag vid höjd beredskap och då ytterst i krig ska kunna leverera varor och tjänster enligt olika avtalsformer med staten och andra offentliga aktörer samt att lämna förslag på åtgärder för att stärka försörjningstryggheten i försvarsmaterielförsörjningen, inklusive både materiel och kompetens.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2019.