Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har lämnat över sitt förslag om hur man ska stoppa mäns våld mot kvinnor. Bland förslagen i utredningen finns en skärpning av socialtjänstlagen och ett inrättande av ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling.

Det nationella centrumet för samordning och kunskapsutveckling är tänkt att vara ett stöd för alla de som arbetar med våldsutövare. Fokus för centrumet ska vara kompetens och samordning, men också prioritering av arbetet med behandling av våldsutövande personer.

Utredaren vill att socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare ska förtydligas. Idag ser detta arbete mycket olika ut i olika kommuner. Därför föreslås ett uttryckligt ansvar i socialtjänstlagen, med syfte att våldsutövare ska kunna erbjudas insatser för att sluta använda våld.

- Vi föreslår att specialiserade mottagningar för våldsutövare byggs upp i hela landet. Idag finns några goda, lokala exempel men vi behöver nå betydligt fler män som utgör ett hot mot sina närstående. Verksamheten som dessa mottagningar bedriver ska också hålla en jämn och hög kvalitet. Inte minst när det gäller kravet på skydd för våldsutsatta, säger utredaren Nils Öberg.

Utredaren föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.