Riksdagens finansutskott föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att det borde införas en reglering av vinsterna i välfärden inom socialtjänsten, assistansersättningen och skolan.

Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

Sveriges välfärd finansieras i huvudsak av skattemedel och utförs i huvudsak av offentliga aktörer. För att systemet ska fungera krävs det att det upplevs som legitimt. Regeringen ser en risk i att förtroendet för systemet minskar när allt fler privata aktörer utför tjänster inom välfärden med syfte att generera vinst.

Genom att begränsa vinstuttaget vill regeringen stärka förtroendet för privata aktörer och tilltron till välfärdssystemet i stort. Ett sätt att göra det på är att införa ett krav på tillstånd för alla som vill ha offentlig finansiering. Till exempel när en kommun ingår ett avtal med en privat skola.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag och mot utskottets förslag på tillkännagivande. De tycker att den reglering av vinster i välfärden som regeringen föreslår är den mest ändamålsenliga lösningen på de problem som finns. Dessutom anser de inte att de problem och risker som konstaterats i nuvarande system kommer att kunna lösas endast genom att ställa högre kvalitetskrav.