Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.

– Kommunerna bör även fortsättningsvis ha ansvar för bostadsförsörjningen. Staten eller regionerna ska inte ta över delar av ansvaret, utan i stället ska de skapa goda förutsättningar för att kommunerna ska kunna ta ansvar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Med kännedom om lokala förhållanden, lokal bostadsmarknad samt närhet till invånarna har kommunerna bäst förutsättningar att ta ansvar för bostadsförsörjningsuppgiften. I stället för en ny bostadsförsörjningslag, kan i stället nuvarande lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kompletteras, anser SKL.

SKL stödjer utredningens förslag om att kommunerna fortlöpande ska bedöma behovet av nya bostäder och hur många, och vilka typer av, hushåll som inte utan samhällets stöd kan lösa sina bostadsbehov. Kommunerna ska genomföra och följa upp insatser för att möta behoven.

– SKL anser däremot att staten måste ta ett större ansvar för hushåll med svag ställning på bostadsmarknaden genom att underlätta kommunernas arbete och stärka de resurssvaga hushållens möjligheter att kunna efterfråga en godtagbar bostad. Det är inte rimligt att det ansvaret vilar ensidigt på kommunerna, säger Lena Micko.