För att hålla koll på bankerna och den finansiella stabiliteten har ansvariga myndigheter i de åtta nordiska och baltiska länderna skrivit på ett förnyat samförståndsavtal, Nordic Baltic Stability Group, NBSG.

– Banker bedriver gränsöverskridande verksamheter och arbetet med att upprätthålla finansiell stabilitet måste också ske över gränserna. Därför är det glädjande att vi nu nått ett förnyat samförståndsavtal med våra grannar i Norden och Baltikum, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

De undertecknande myndigheterna är finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Syftet är att underlätta samarbetet för gränsöverskridande finansiell stabilitet.

Länderna i Norden och Baltikum har ett gemensamt intresse av finansiell stabilitet till följd av det sammankopplade finansiella systemet i regionen. Det talar för att länderna ska bibehålla och utveckla sitt samarbete och sina kontakter inom dessa frågor. Samarbetet inom NBSG fyller en sådan funktion och är unikt i att samla relevanta departement, tillsynsmyndigheter, centralbanker och resolutionsmyndigheter i de åtta länderna.

Ett förnyat samförståndsavtal har träffats med anledning av etablerandet av resolutionsmyndigheterna, som i respektive länder sedan 2016 ansvarar för krishantering av gränsöverskridande finansiella företag. Det tidigare samförståndsavtalet undertecknades 2010 och omfattade då endast relevanta departement, tillsynsmyndigheter och centralbanker. Nu blir resolutionsmyndigheterna medlemmar i gruppen.

Det nya  samförståndsavtalet ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet gällande finansiell stabilitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige kan bibehållas och utvecklas, inom ramen för gällande EU- och EES-regler.