Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd ska göra en kartläggning för att hitta utbildad personal och få med fler konstformer för den kommunala kulturskolans framtid.

Tillsammans ska myndigheterna kartlägga alla högskoleutbildningar i landet som skulle kunna leda till arbete som pedagog i kulturskolan. De ska också undersöka kulturskolornas behov av personal på kort och lång sikt.

Det handlar dels om att kulturskolan ska omfatta fler konstformer och bli mer tillgänglig, dels om att det ska bli lättare att rekrytera utbildad personal till kulturskolan. Det kan exempelvis finnas flera yrkeskategorier som skulle kunna vara aktuella för anställning i kulturskolan, men som saknar utbildning inom pedagogik.

Kartläggningen ska leda till informationsinsatser till personer som kan vara intresserade av att arbeta i kulturskolan, eller som redan arbetar där. Enligt uppdraget ska myndigheterna också underlätta en fortsatt dialog om kulturskolans framtid genom att skapa nätverk mellan berörda organisationer och grupper.

- Det är viktigt att kulturskolan är tillgänglig och relevant för så många barn som möjligt, och att den även fortsättningsvis håller en hög kvalitet. Därför måste vi nu se över kompetensförsörjningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2020.