En nyskapad myndighet för digitalisering av offentliga sektorn ska placeras i Sundsvall, som därigenom får upp emot 60 nya jobb. Detta regeringsförslag är ett led i arbetet att öka den statliga närvaron i hela landet.

En vecka före valet nästa år är det tänkt att denna nya myndighet ska slå upp portarna i Sundsvall. Fram till dess ska en särskild utredare, Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson, i spetsen för en organisationskommitté föreslå vad som krävs för att få lokaliseringen i hamn.

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen flera satsningar för att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av nyheterna var myndigheten som nu inrättas och som ska stötta andra myndigheter, kommuner och landsting i digitaliseringsarbetet.

− För att kunna ta tillvara på de besparingar och de positiva effekter digitaliseringen bidrar till behöver styrningen och samordningen i den offentliga sektorn stärkas och där kommer den nya myndigheten spela en viktig roll. I slutändan handlar det om att effektivisera offentliga verksamheter, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället, säger civilministern Ardalan Shekarabi.

Den nya myndighetens uppgifter:

•    Bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för digitalisering och it inom den offentliga sektorn och verka för en ökad digitalisering av densamma, bl.a. analysera och följa upp utvecklingen på området och utifrån dessa analyser identifiera förvaltningsgemensamma områden där digitaliseringen kan resultera i mervärde eller innebära utmaningar.
•    Samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av denna. Exempelvis handlar det om att öka standardiseringen av hur den offentliga sektorn utbyter information för ökad effektivitet och innovation, samt att alla som behöver får tillgång till enkla och säkra e-legitimationer för att kunna ta del av den digitala offentliga servicen.
•    Verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, genom att bl.a. främja tillgängliggörandet av öppna data samt främja öppen och datadriven innovation i den offentliga sektorn.
•    Samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven verksamhetsutveckling. I detta ingår bl.a. stöd i samband med digitala investeringar.
•    Myndigheten får även ansvaret för E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter samt vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen.