Regeringen stärker en ny femårig strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling för perioden 2018–2022. Strategin omfattar cirka 1,4 miljarder kronor per år över en femårsperiod.

Strategin kompletterar de två tidigare beslutade globala strategierna för hållbar ekonomisk utveckling respektive hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser. Därmed har regeringen stärkt sitt helhetsgrepp kring samtliga tre dimensioner av hållbarhet inom utvecklingssamarbetet.

– Strategin visar på vikten Sverige fäster vid att investera i människors sociala utveckling med fokus på hälsa och utbildning. Sverige har som stor aktör inom utvecklingssamarbetet betydande kunskap och kompetens att bidra med till det globala uppfyllandet av Agenda 2030, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den aktuella strategin ska bidra till en hållbar social utveckling genom en förbättrad jämlik och jämställd hälsa, utbildning av god kvalitet genom hela livet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH).

- Agenda 2030 kräver att vi ser till helheten och arbetar på flera fronter och den här strategin tar fasta på det. Tillgång till vatten, sanitet och hygien i skolan ökar möjligheterna för att särskilt flickor kan fullfölja sin utbildning. Går man i skola minskar risken för oönskade graviditeter., säger Isabella Lövin.

Strategin lyfter också fram att fler människor på flykt än tidigare, många utan tillgång till grundläggande service och där barn till exempel riskerar att hamna helt utanför skolsystemet. Andra angelägna frågor som tas upp är hälsohot som antibiotikaresistens och riskfaktorer som är kopplade till livsstil som till exempel ohälsosam mat, fysisk inaktivitet och alkoholkonsumtion.