Här är ett urval av de nya lagar och regler som riksdagen beslutat om. De flesta träder ikraft den 1 januari.

Energiskatten höjs på drivmedel och därmed priset på bensin och diesel. Höjningen motsvarar 48 öre per liter bensin och 53 öre per liter diesel.

Höginblandad etanol (E85) och etanol som låginblandas i bensin beskattas högre nästa år med drygt 70 procent av energiskatten.

Resenärernas rättigheter stärks när det gäller resor med tåg, spårvagn, tunnelbana och buss. Resenärer får rätt till ersättning vid förseningar på mer än 20 minuter.
1 april

En tredje månad avsätts till pappan som inte går att överlåta till mamman.

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas.
1 februari

Från nästa års höjs grundnivån i föräldrapenningen från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas. Sjukskrivna ska aldrig kunna bli utförsäkrade.
1 februari

Etableringslotsar, som anlitats av Arbetsförmedlingen för att hjälpa nyanlända att hitta jobb, tas bort.

Sänkt skatt för pensionärer med en årsinkomst på mindre än 240 000 kronor. Samtidigt införs en löneskatt på 6,15 procent för arbetsinkomster för alla som har fyllt 65 år.

Kontaktförbud, oavsett i vilket EU-land det sker, ska gälla inom hela unionen.

Byggarbetsplatser måste ha personalliggare. Skatteverket kan göra oanmälda inspektioner för att kontrollera att personalliggaren sköts.

Punktskatterna på alla tobaksvaror sänks med 0,44 % jämfört med 2015, något billigare blir snus, cigaretter och andra tobaksvaror.

Taket för rutavdraget sänks till 25 000 kronor per år. Avdrag för städning och rengöring gäller bara enklare arbete. Matlagning omfattas inte längre av avdraget.

Bankernas ägare, och inte staten, ska stå för kostnaderna vid en finanskris. 1 februari.

ROT-avdraget sänks från 50 till 30 procent.

Skatterabatten för gåvor till ideell verksamhet slopas.

Ingen moms på försäljningen i ideella second hand-butiker.

ID-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige för att skydda den nationella säkerheten startar den 4 januari.

Barn under 18 år får gratis läkemedel.

Sverige och andra EU-länder får lättare att få tillbaka kulturföremål som klassas som nationella skatter.

Avdraget för pensionssparande tas bort.

Körkort för bil för att få köra en traktor som går fortare än 40 kilometer i timmen.

Försvarsexportmyndigheten läggs ned.

Lagen om register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa förlängs till den 31 december 2017.

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad och trängselskatt införs på Essingeleden.

Snabbspår för nyanlända: Arbetsmarknadens parter ges möjlighet att ansöka om medel för främjande- och utvecklingsinsatser som för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Ersättningen till kommunerna höjs. Schablonersättningen per nyanländ höjs från 83 100 kronor till 125 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år och från 52 000 kronor till 78 200 kronor för äldre personer.

En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon för första gången tagits emot i skolväsendet placeras i lämplig årskurs. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i max två år.

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) inte längre ska vara en egen skolform. Sfi ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning (komvux).

Hemkommunen ska vara skyldig att se till att den som tänker påbörja utbildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux). Träder i kraft: 1 januari 2016 men tillämpas först från den 1 juli 2016.

Yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå, utökas. Det innebär att bidrag även får lämnas för utbildning enligt förordningen som kombineras med viss annan utbildning. Det kan vara utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux eller särvux. Det kan också vara sfi.
26 januari

Förordningen om vuxenutbildning ändras så att orienteringskurser inom komvux och särvux kan ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål eller stöd i form av yrkessvenska.
26 januari

Möjligheten för bidragsskyldiga föräldrar att göra umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas. Om den bidragsskyldiga föräldern inte betalar sitt fastställda betalningsbelopp till Försäkringskassan i rätt tid, ska han eller hon betala ränta på skulden även vid kortare dröjsmål med betalning.
1 april

Avskaffande av fritidspengen. I stället planeras en generell förstärkning av det ekonomiska biståndet genom en höjning av riksnormen i försörjningsstödet för barn i åldrarna 7–18 år.

Schablonbeloppet för assistansersättning höjs med 4 kronor till 288 kronor per timme. Schablonbeloppet för varje år kommer att räknas upp med 1,4 procent.

Att upphäva tomtindelningar förenklas, att bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid förtydligas och att reglerna om hur markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas under detaljplaneprocessen samordnas.

Minimirätt till ersättning vid förseningar som är mer än 20 minuter och ger resenärerna rätt till reseinformation. Det gäller resor med tåg, spårväg, tunnelbana och buss i den lokala och regionala kollektivtrafiken. 1 april