Höjt försörjningsstöd, skolstart vid sex års ålder och tydligare riktlinjer för politisk information i skolundervisning. Det är några av de dussintalet ändringar i lagar och förordningar som från och med i år påverkar kommuner, landsting och regioners verksamheter. En ny kommunallag har trätt i kraft.

Av stor betydelse för kommuner, landsting och regioner är den nya kommunallagen som trätt i kraft den 1 januari 2018. Några nyheter förutom mycket annat är att den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad och att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga.

Andra författningsändringar som rör eller kan vara av intresse för kommuner, landsting och regioner handlar om:

•    Sekretesskyddet har förstärkts för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografier på intranät så att det gäller alla offentliganställda.
•    En ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
•    En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
•    Regler om åtgärder mot spelmissbruk i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
•    Höjd riksnorm för beräkning av försörjningsstöd.
•    Nya tröskelvärden och direktupphandlingsgränser.
•    Rättslig rådgivning om statsstöd till kommuner och landsting.
•    Tydligare riktlinjer för politisk information i skolundervisning.
•    Fler kommuner och landsting blir förvaltningsområden för minoritetsspråk.
•    Skolstart vid sex års ålder från och med höstterminen 2018.
•    Vissa ändringar i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning
•    Vissa författningsändringar som rör etablering och utbildning av nyanlända.