Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare, visar ny statistik från SCB.

Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar.

– Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt nya siffror ser vi nu att det går mycket snabbare. Nästan hälften, 48,5 procent, av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år. Bland nyanlända män var varannan, 49,3 procent, i arbete efter tre år. Det speglar en kraftig förbättring, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Sysselsättningen fortsätter att öka jämfört med närliggande månader, både vad gäller antal och andel. Arbetslösheten visar på en gynnsam utveckling med en minskning i både andel och antal. Resultaten för nyanlända som har avslutat sin etableringsplan förbättrades något 2017 jämfört med året före. Andelen i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.

– Det är positivt att resultaten går åt rätt håll men stora utmaningar kvarstår, inte minst vad gäller nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Därför kommer regeringen att se över hur bestämmelser inom olika ersättningssystem samspelar och påverkar utrikes födda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta.