EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har börjat tillämpas. Det är en förutsättning för att Sverige även i framtiden ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer, anser regeringen.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen), lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, samt lagen om rättspsykiatriskt forskningsregister. Regeringen föreslår även att en bestämmelse om en skyddsåtgärd vid behandling av personuppgifter för forskningsändamål ska föras in i dataskyddslagen samt en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen.

I likhet med i dag ska den centrala skyddsåtgärden vid behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser vara att en etikprövningsnämnd godkänner behandlingen enligt etikprövningslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.