Regeringen vill genom nya upphandlingskrav stoppa låga löner, dåliga arbetsvillkor och skadlig arbetsmiljö.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor, enligt Konkurrensverket som  i sin rapport Siffror och fakta om offentlig upphandling (2014:1) redogör att lägsta pris nu för första gången är det vanligaste tilldelningskriteriet när det gäller offentliga upphandlingar. Något som regeringen anser innebär en kvalitetsrisk.

-  När upphandlande myndigheter eller enheter ställer krav av ovan nämnt slag vid upphandlingar motverkas också social dumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

En utredare ska analysera hur  kollektivavtal kan föras in som uttryckliga bestämmelser i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas.

Vidare ska utredaren analysera hur krav kan ställas på att varor, tjänster och byggentreprenader produceras, tillhandahålls och utförs under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras. För arbete som inte utförs i Sverige ska lagar och kollektivavtal som gäller där arbetet utförs tillämpas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.