Utredaren Linda Eskilsson ska lämna förslag för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet.

Elevernas socioekonomiska bakgrund har sedan slutet av 00-talet fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Dessutom har pojkar generellt lägre skolresultat än flickor. Detta ställer krav på att alla delar av skolväsendet arbetar kompensatoriskt för att nå läroplanens mål. Utredaren ska därför föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag så att skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan utjämnas.

– Ett bra fritidshem och en stark fritidspedagogik spelar så stor roll för eleverna. Det kan stärka skolans kompensatoriska uppdrag, stödja i lärandet och ge elever bättre verktyg för att arbeta tillsammans, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Granskningar visar att det finns en risk för att barn i pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, inte alltid får nödvändiga förutsättningar för utveckling och lärande.