Regeringen vill utreda var och om längre lastbilar bör tillåtas och hur man kan öka antalet tunga fordon som kan köras på fossilfria drivmedel.

-Sverige är ett exportberoende industriland med långa avstånd. Effektiva godstransporter är därför avgörande för vår konkurrenskraft. Med de här uppdragen får vi viktiga underlag om hur vi kan öka lastbilarnas kapacitet och skynda på omställningen av lastbilsflottan, men också hur vi kan se till att utnyttja alla trafikslag, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Trafikverket får i uppdrag att analysera var och om längre lastbilar bör tillåtas på Sveriges vägar. Syftet är att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. Trafikanalys får samtidigt i uppdrag att analysera om det finns behov av och ta fram förslag på styrmedel för att öka andelen tunga fordon med låga utsläpp av växthusgaser, som exempelvis etanollastbilar, biogaslastbilar och el-lastbilar.

Därutöver har regeringen även gett i uppdrag till Trafikanalys att ta fram förslag på transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg. Omlastningspeng kan vara ett alternativ. I uppdraget ingår bland annat att analysera vilka styrmedel EU-regelverken tillåter och vilka styrmedel som används i andra länder för att öka incitamenten att välja transportupplägg med järnväg och sjöfart.