Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare, anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– När en allmän väg görs om till enskild väg måste det noga vägas mot landsbygdens behov av transporter. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader från staten till kommunerna eller enskilda fastighetsägare, säger Lena Micko, ordförande för (SKL).

SKL har en överenskommelse med Trafikverket som slår fast att:

Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.
Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det övergripande statliga vägnätet.

Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta för enskilda.

Enligt en undersökning från SKL upplever många kommuner dock att ansvarsfördelningen i praktiken är otydlig och att indragning av allmän väg till enskild väg inte alltid är förutsägbar, eller att Trafikverket tar hänsyn till hur vältrafikerad en väg är och att den har ett stort allmänintresse. Dessutom hanterar de olika Trafikverksregionerna frågan olika.

– Trafikverket centralt måste agera. Det är grundläggande att frågor kring indragning av allmän väg hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett var i landet vägen ligger, säger Lena Micko.

Nuvarande Väglag är från 1971. Det kan finnas behov att se över lagstiftningen så att den anpassas efter dagens förutsättningar med ökat resande och transporter. Framförallt behöver Trafikverket och SKL, som representanter för stora väghållare, föra en diskussion kring hur nuvarande lagstiftning ska tillämpas.

– SKL delar inte i alla avseenden Trafikverkets tolkning av Väglagen när de omvandlar allmän väg till enskild väg. En översyn av lagstiftningen kan behövas, och i så fall måste det ske i samverkan mellan Trafikverket och SKL, säger Lena Micko.