Regeringen ger 8,4 miljoner kronor till de regionala cancercentrumen för att PSA-provtagningen (prostatacancer) ska bli mer strukturerad och jämlik, ett steg på vägen mot screening.

I dagsläget är det oklart hur män i Sverige informerats om för- och nackdelar med PSA-test inför provtagning. Informationen som ges om PSA-testning är också ofta bristfällig. Regeringen beslutar därför att stödja de regionala cancercentrumen (RCC) med 8,4 miljoner kronor för bättre information och struktur kring arbetet med PSA-tester.

RCC ska betala ut medlen till de landsting som vill delta i arbetet genom att bland annat se över hur sjukvården kan ge information till fler män om provtagningen, dess fördelar och nackdelar, samt skapa en mer organiserad form av testning.

Mycket talar för att den pågående forskningen om prostatacancerdiagnostik inom några år kommer att ge förutsättningar för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Det är även regeringens förhoppning. Det finns dock många kunskapsluckor om organisatoriska frågor kring införandet av allmän screening. Projekt med organiserad PSA-testning skulle enligt regeringen kunna bidra med värdefulla erfarenheter inför ett senare nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Fakta

PSA-prov används för att bedöma risken för prostatacancer. Det används också för att följa utvecklingen av prostatacancer. PSA-prov är ett blodprov som mäter halten PSA i blodet. Proven kan göras i samband med vård för besvär med urinvägarna om läkaren tror att det kan bero på prostatan.

PSA-värdet följs också vid behandling mot prostatacancer. Efter en framgångsrik behandling har patienten oftast låga PSA-nivåer. Om PSA-värdet så småningom ökar igen kan det vara tecken på att sjukdomen har kommit tillbaka.