Under 2018 startar det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning.

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan under 2018 söka pengar hos Havs- och vattenmyndigheten för att förstärka det lokala arbetet mot övergödning.

Övergödning är ett utbrett problem i sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning.

På uppdrag av regeringen genomför Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund en satsning på lokala åtgärder mot övergödning med minst nio miljoner kronor att söka under 2018.

Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet Ingen övergödning samt En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.