Var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna för bygglov. Något som regeringen tröttnat på och föreslår därför att den som är drabbad av förseningar ska få en reducerad avgift.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson

Boverket har konstaterat att var femte kommun i Sverige inte håller handläggningstiderna för lov och att var sjätte kommun inte klarar tiderna för anmälningsärenden. Boverket föreslår att ett system med reduktion för avgift införs i plan- och bygglagen.

Regeringen föreslår en minskning på 1/5 av avgiften för varje påbörjad försenad vecka och ska börja gälla den 1 januari 2019. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.