Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Polisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvars­underrättelseverksamhet upphör i dag om det inleds en förundersökning. Den huvudsakliga orsaken till det är att försvarsunderrättelseverksamhet inte ska blandas samman med brottsutredande verksamhet. Begränsningen kan få allvarliga konsekvenser för polisens förmåga att identifiera och motverka hot mot Sveriges säkerhet, eftersom uppgifterna kan gälla inter­nationell terrorism eller främmande underrättelseverksamhet.

Utredaren,chefsrådmannen vid Umeå tingsrätt Mikael Forsgren, föreslår en ny lag som möjliggör att polisen tar emot uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet även efter det att en förundersökning har inletts. Lagen förbjuder att uppgifterna används för att utreda brott. Med förbudet upphör risken för sammanblandning och uppgifterna kan fortsätta att rapporteras till polisen även om det pågår en förundersökning. Uppgifterna kan då användas i polisens underrättelseverksamhet, i syfte att förhindra brottslig verksamhet.

– Det är viktigt att tillgången till denna typ av uppgifter förbättras. Samtidigt måste en ny ordning utformas så att den har allmänhetens förtroende och innehåller ett skydd mot en felaktig regeltillämpning. Det har varit viktigt att hitta en bra balans mellan å ena sidan samhällets skyddsbehov och å andra sidan kraven på rättssäkerhet och integritet, säger utredaren Mikael Forsgren.

Enligt förslaget ska uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet inte få spridas fritt hos polisen. Syftet är att begränsa tillgången till uppgifterna i den brotts­utredande verksamheten. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över polisens tillämpning av det nya regelverket.

– Utredningen har sin bakgrund i den överenskommelse om åtgärder mot terrorism som regeringspartierna ingick med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i juni 2017. Det är viktigt att polisen så snart som möjligt får tillgång till dessa uppgifter. Min förhoppning är att det ska finnas en ny reglering på plats nästa sommar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.