Prisbasbesloppet höjs nästa år med 1.000 kronor och fastställs till 46.500 kronor utifrån beräkningar som baseras på förändringen i konsumentprisindex.

Statistiska centralbyrån, SCB, har regeringens uppdrag att göra beräkningarna. Prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna i socialförsäkringsbalken utgå från bastalet 36.396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbeloppet som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 har beräknats till 47.400 kronor, vilket är en höjning med 900 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2018.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.