Det blir allt mer kostsamt att skaffa jordbruksmark. Att köpa svensk åkermark blev åtta procent dyrare 2015 jämfört med året innan. Samtidigt steg priset på betesmark med sex procent. Det visar statistik från Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån, SCB.

Förra året var genomsnittspriset för en hektar åkermark 72.500 kronor och 27.100 kr för en hektar betesmark. Mest steg åkermarkspriset i Götalands södra slättbygder (Skåne), med 31 procent. Där finns den dyraste åkermarken med ett hektarpris på i genomsnitt 202.700 kr. Här finns också den dyraste betesmarken där genomsnittspriset var 86.800 kr.

Endast köp där man ansökt om lagfart ligger till grund för beräkningarna. Det innebär att så kallade fastighetsregleringar, där köpt fastighet läggs ihop med en annan fastighet som redan har lagfart, inte kommer med. En kvalitetsstudie som Jordbruksverket nyligen genomfört visar att den genomsnittliga prisnivå har underskattats då fastighetsregleringarna inte ingår.

– Men det gick inte att se att prisutvecklingen skulle varit annorlunda för de studerade åren om vi haft med fastighetsregleringarna, säger Jimmie Enhäll, statistiker vid Jordbruksverket.