Hyres- och arrendenämnderna medlar i tvister som rör bland annat hyres- och bostadsrätter och i tvister mellan jordägare och arrendatorer. Nämnderna fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand. Nu vill regeringen modernisera reglerna.

Regeringen föreslår nu bland annat att:

Modern teknik ska utnyttjas på ett bättre sätt genom att förhör i nämnderna som huvudregel ska dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning som sedan kan användas i hovrätten om ärendet överklagas.

Möjligheterna att överklaga nämndernas beslut ska utökas.

Reglerna om nämndernas sammansättning ska blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam.

Det ska införas en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Det är viktigt att hyres- och arrendenämnderna har en effektiv organisation som garanterar rättssäkerhet och hög kvalitet. Enligt nuvarande ordning prövas vissa hyres- och arrendetvister i nämnderna medan andra prövas i domstol. Det är en uppdelning som har funnits under en längre tid och som är väl inarbetad.

Regeringen anser att hyres- och arrendenämnderna bör finnas kvar och att det inte är motiverat att göra några förändringar i organisationen för prövning av tvisterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.