Enligt det mått som Riksbanken numera håller sig till när det gäller inflationstakten börjar det bli läge för räntehöjning. Prisökningarna ska ligga mer varaktigt kring två procent för att styrräntan ska höjas. Den önskvärda nivån överskreds i maj konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Inflationstakten enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) var 2,1 procent i maj 2018 (1,9 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i maj (1,7 procent i april).

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,2 procent från april till maj 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent. Till månadsförändringen bidrog högre priser på livsmedel (0,9 procent), drivmedel (4,7 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre priser på el (-1,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i maj.

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i maj 2018. Det är en uppgång från april då den var 1,7 procent.

Högre boendekostnader (2,9 procent) bidrog med 0,7 procentenheter till inflationstakten i maj, därav bidrog högre elpriser (8,1 procent) med 0,3 procentenheter.
Högre priser på livsmedel (3,5 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Prisökningar på drivmedel (13,0 procent) och inom restaurang (3,1 procent) bidrog med ytterligare 0,3 respektive 0,2 procentenheter uppåt.

Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.

KPI för maj 2018 var 327,86 (1980=100).

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

I och med att KPIF krupit över 2-procentstrecket närmar sig tidpunkten där Riksbankens direktion beslutar att höja styrräntan från dagens extremt låga nivå, minus 0,5 procent. Tidigare har direktionen sagt att en höjning kan bli aktuell tidigast hösten 2018, men sannolikt dröja en bit in på nästa år.