Efter en del kritik har nu Rättsmedicinalverket kvalitetsgranskat bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande. Två specialister i barnradiologi har granskat 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning.

- Det är ett väntat resultat som gör att vi kan utesluta något systemfel i våra metoder, säger Elias Palm, överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket.

Resultatet visar på en hög samstämmighet i bedömningarna:

I 187 av 209 ärenden med mogen knäled var leverantörer och radiologer eniga i sina bedömningar.

I 14 av 209 ärenden gör de båda radiologerna olika bedömningar dem emellan om knäleden var mogen eller omogen.

I 3 av 209 ärenden ansåg båda radiologer att knäleden var omogen.

I 5 av 209 ärenden ansåg en eller båda radiologer att bildmaterialet var undermåligt.

Rättsmedicinalverket följer den vetenskapliga utvecklingen inom området medicinska åldersbedömningar och gör löpande kvalitetsuppföljningar.

- Vi ser ingen anledning att ändra våra metoder. MR-knä och visdomständer är enligt Rättsmedicinalverkets bedömning bra metoder att utifrån vårt uppdrag bedöma barn som barn och vuxna som vuxna, säger Elias Palm.

Fakta: Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar bygger på två undersökningar, röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäleden. Vid båda undersökningarna är det två av varandra oberoende tandläkare, respektive röntgenläkare, som gör analyserna. Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som genomför röntgenundersökning av visdomständer respektive magnetkameraundersökning av knäled. Dessa leverantörer analyserar även bilderna. Bilderna och analyserna utgör underlag för den medicinska åldersbedömning som en rättsläkare inom Rättsmedicinalverket sedan gör.