En dryg halv miljard kronor anslår den svenska regeringen för att stödja bland annat barns skolgång i EU-kommissionens facilitet för flyktingar i Turkiet.

De under torsdagen av regeringen beslutade 570 miljonerna möjliggör skolgång för dryga 400.000 barn. Stödet kommer också att gå till primärvård, mödravård och vård av krigsskadade, samt användas för humanitära insatser i form av mat, tak över huvudet och rent vatten.

Över 2,7 miljoner flyktingar befinner sig i Turkiet och behoven av skola, hälsovård och förnödenheter är stora.

– Färre än hälften av flyktingbarnen i Turkiet går i skolan. Vi riskerar förlorade generationer som går rakt in i arbetslöshet utan framtidsutsikter. Lokala turkiska myndigheter, särskilt i redan fattiga områden, har genom det stora antalet människor på flykt blivit hårt pressade. De behöver stöd för att kunna säkra tillgång till grundläggande samhällsservice såsom utbildning, vattenförsörjning och sophantering, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Insatser kommer även att genomföras i syfte att integrera flyktingar på arbetsmarknaden. Stödet kommer i stor utsträckning att kanaliseras genom FN-organisationer och andra internationella organisationer.

Faciliteten är en del i EU:s och Turkiets gemensamma migrationshandlingsplan från november förra året. Tillsammans med finansiering från EU:s övriga medlemsstater och EU-budgeten kommer 3 miljarder euro, cirka 28 miljarder svenska kronor, att ges till stöd för flyktingarna i Turkiet under 2016 och 2017.

- Stödet ska förbättra levnadsvillkoren för flyktingar i Turkiet. Det är särskilt viktigt för regeringen att EU-rätt och internationell rätt respekteras. I EU:s och Turkiets gemensamma uttalande från toppmötet den 18 mars finns tydliga skrivningar om detta tack vare Sveriges engagemang. Rätten att söka asyl och den individuella prövningen är viktiga sådana exempel, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- Stödet utbetalas på villkor att Turkiet uppfyller sina åtaganden i handlingsplanen. Turkiet måste bland annat förbättra sitt omhändertagande av flyktingar, bekämpa människosmuggling och genomföra existerande bilaterala återtagandeavtal, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Sverige ger även sedan tidigare stöd till stärkandet av demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat i Turkiet, bland annat genom det så kallade reformstödet som i år omfattar 74 miljoner kronor. Större delen av dessa medel går till civilsamhälleorganisationer, universitet och multilaterala organisationer med verksamhet i landet. Svenskt stöd till flyktingar i Turkiet och övriga grannländer till Syrien kan även förmedlas genom regeringens nyligen antagna regionala strategi för Syrienkrisen samt genom den EU-administrerade Madadfonden.