Regeringen satsar i vårbudgeten på tidiga insatser för asylsökande och ökade medel för länsstyrelsernas arbete med att skapa beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna. Traineejobben ska utvidgas för att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa.

Regeringen avser att från och med 2017 ge länsstyrelserna i uppdrag att samordna och organisera tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsernas samordnande roll underlättas av deras befintliga strukturer för regional och nationell samverkan.

Med anledning av länsstyrelsernas nya uppdrag ändras Migrationsverkets uppdrag om aktiviteter för asylsökande till att från och med 2017 inte längre omfatta verksamheter som avser organiserad sysselsättning för asylsökande som syftar till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och för andra etableringsfrämjande åtgärder.

I vårpropositionen aviserar regeringen att 72 miljoner kronor ska flyttas från Migrationsverket till länsstyrelsernas förvaltningsanslag 2017. Regeringen föreslår även att länsstyrelsernas förvaltningsanslag utökas med 10 mnkr under 2016 i syfte att påbörja uppbyggnaden av organisation och struktur för det nya uppdraget.

Regeringen föreslår att länsstyrelsernas förvaltningsanslag utökas med 10 mnkr under 2016 för att tillhandahålla ett digitalt språkinlärningspaket i syfte att stärka asylsökandes kunskaper i svenska.

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden vill regeringen att kompetenskartläggning, dvs. kartläggning av en nyanländs utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, ska kunna erbjudas av Arbetsförmedlingen redan under asyltiden. Regeringen föreslår därför att totalt 90 mnkr tillförs till Arbetsförmedlingen under 2016 för att utveckla och tillhandahålla kompetenskartläggning för asylsökande.

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten en förstärkning med 25 mnkr under 2016 för insatser för flyktingguider och familjekontakter samt att målgruppen vidgas till att även omfatta asylsökande. Förslaget möjliggör för kommuner och det civila samhället att gemensamt erbjuda meningsfulla insatser för asylsökande, t ex samhällsinformation.

Regeringen föreslår ytterligare 97 mnkr avsätts till särskilda insatser inom folkbildningen under 2016 (25 mnkr till folkhögskolorna och 72 mnkr till studieförbunden) för verksamheter som syftar till att stärka kunskaper i svenska och om samhället samt främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende. Finansiering av utökade medel till studieförbunden sker genom att Migrationsverkets anslag minskas med 72 mnkr.

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och nyanlända. Det stora antalet asylsökande ensamkommande barn innebär att det finns ett stort behov av insatser särskilt inriktade mot den målgruppen. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten att länsstyrelserna får disponera 30 mnkr för dessa insatser under 2016.

För att stödja de kommuner som vill utveckla sin verksamhet för att underlätta uthyrning av bostäder till nyanlända bedömer regeringen att det finns behov av att öka medlen för länsstyrelsernas arbete med att skapa beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna med 10 mnkr.

Kommunernas behov av ersättning för särskilda kostnader för mottagande av nyanlända ökar när antalet mottagna ökar. Ersättning beviljas i mån av tillgång på medel och det finns 60 mnkr avsatta för detta ändamål 2016. I syfte att möjliggöra för kommunerna att få ersättning för särskilda kostnader för nyanlända föreslår regeringen att anslaget för dessa ersättningar utökas med 80 mnkr.

Från och med den 1 januari 2017 föreslås Migrationsverket ta över Arbetsförmedlingens ansvar att anvisa nyanlända till kommuner med stöd av lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I vårpropositionen aviserar regeringen att 30 mnkr flyttas från Arbetsförmedlingen till Migrationsverkets förvaltningsanslag avseende verksamhet fr.o.m. 2017. För att Migrationsverket ska kunna vidta förberedande åtgärder föreslår regeringen att myndighetens anslag bör utökas med 20 mnkr under 2016.

För att fler ungdomar ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden satsar regeringen på traineejobb som kombinerar jobb med relevant yrkesutbildning och utbildningskontrakt som ska få unga att fullfölja en gymnasieutbildning.

Regeringen prioriterar insatser för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. En kombination av jobb och studier är ett effektivt sätt att förmå fler ungdomar utan gymnasieutbildning att slutföra sina studier. Därför anser regeringen att även ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning ska kunna anställas med traineejobb.

Långtidsarbetslösheten ska minska ytterligare och regeringen avvecklar fas 3. Sedan den 1 februari görs inga anvisningar av nya individer till sysselsättningsplaceringar.

De som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i mer än 450 dagar ska i stället kunna ta del av alla arbetsmarknadspolitiska insatser som förbättrar deras möjligheter att få ett arbete. Möjligheten att kombinera jobb med relevant utbildning bedöms underlätta för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Regeringen avser därför att utvidga traineejobben till att omfatta även långtidsarbetslösa.