Regeringen vill att kommunerna ordnar billigare boende för ensamkommande barn. Därför har man aviserat en sänkning av ersättningssystemet, men efter protester skjuts förändringen fram, vilket applåderas av kommunerna.

Det nya ersättningssystemet ska börja gälla i juli nästa år, i stället för i januari.

– Det är bra att regeringen skjuter fram införandet av det nya ersättningssystemet. Det har vi och kommunerna arbetat för. Nu får kommunerna större möjligheter att hinna ställa om sina verksamheter så att de barn och unga som flytt till Sverige från andra länder kan få ett bra mottagande, säger Sveriges kommuner och landstings ordförande Lena Micko.

I regeringens förslag till nytt ersättningssystem ska ersättningen till kommuner som tar emot ensamkommande barn och unga i ett HVB-hem sänkas till 1 350 kronor per barn och dygn. Men den faktiska kostnaden är cirka 1 700 kronor, enligt en studie från SKL.

Regeringen vill att fler ensamkommande barn och unga ska tas emot i stödboenden som är en billigare och enklare boendeform. Men många barn och unga kommer även fortsättningsvis behöva den omsorg som HVB-hem innebär, trots att fler framöver placeras i stödboenden, anser SKL.