Regeringens investeringar för klimat uppgår till 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020. Det så kallade Klimatklivet förstärks och förlängs med en satsning om 1,6 miljarder kronor, för att fortsätta stötta regionala och lokala initiativ som ska minska utsläppen av växthusgaser. Totalt omfattar Klimatklivet drygt 3,5 miljarder kronor för perioden 2015-2020.

Stadsmiljöavtalen byggs ut med ytterligare 750 miljoner kronor år 2017-2018 och omfattar totalt 2,75 miljarder kronor till år 2018.

Regeringen föreslår en utsläppsbroms för att köpa in och annullera utsläppsrätter. Satsningen omfattar 300 miljonerkronor varje år mellan åren 2018 och 2040.

Anslaget för klimatanpassning förstärks med 10 miljoner kronor per år 2017-2018, 70 miljoner kronor år 2019 och 120 miljoner kronor år 2020.

I budgeten föreslås en förstärkning av resurserna för klimat- och miljöforskning med sammanlagt 752,5 miljoner kronor under perioden 2017–2020.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen en förstärkning av resurserna för energiforskning med sammanlagt 620 miljoner kronor under perioden 2017–2020.

På transportområdet förlängs supermiljöbilspremien med ett år, till och med år 2017. I höständringsbudgeten skjuts 180 miljoner kronor till för år 2016 och för år 2017 satsar regeringen 700 miljoner kronor. Förlängningen sker i väntan på ett så kallat bonus-malus-system där mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre fordonsskatt.
Kemikalieinspektionen får i uppdrag att kartlägga farliga ämnen i människors vardag. Medel avsätts också för att inrätta ett centrum som ska hjälpa företag byta ut farliga ämnen i produkter och varor.