Riksrevisionen ska granska om regeringens styrning på kulturområdet är tydlig, resultatinriktad och verksamhetsanpassad.

Kulturområdet präglas av ett ovanligt stort antal små myndigheter och en mångfald av associationsformer: myndigheter, stiftelser, bolag samt ekonomiska och ideella föreningar.

– Regeringens styrning av kulturområdet möter ett antal utmaningar av olika karaktär. Granskningen ska svara på om styrningen lever upp till de krav som riksdagen ställer, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Den statliga kulturbudgeten uppgår 2018 till 8,3 miljarder kronor. I Regeringskansliet är det Kulturdepartementet som handlägger frågor inom kulturområdet. Jämfört med andra politikområden utmärker sig kulturområdet genom att vara ett förhållandevis ungt politikområde, där flera av områdets institutioner skapades långt innan det formades någon mer sammanhållen offentlig politik med medföljande styrningsambitioner.

Delvis som en konsekvens av områdets långa tillkomsthistoria kännetecknas det också av en mångfald av associationsformer. Det finns dels en risk att det blir skillnader i den uppmärksamhet som ägnas enskilda myndigheter och institutioner, dels att lämpliga former för styrning av institutionerna inte används.