Statens kulturråd får i uppdrag av regeringen att främja barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet i hela landet och att stimulera möjligheterna till eget skapande.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) lägger in tio miljoner kronor så att Statens kulturråd ska klara uppgiften. Hennes utgångspunkt är riksdagens fastställda kulturpolitiska mål där det särskilt framgår att barns och ungas rätt till kultur ska uppmärksammas särskilt.

Regeringen påpekar att Statens kulturråd vid bidragsgivning tar särskild hänsyn till barns och ungas rätt till kultur. Det innebär att stödja produktion av konst och kultur särskilt avsedd för barn och unga och att stödja projekt och verksamheter som gör konst och kultur tillgänglig för barn och unga.

Statens kulturråd ska också stödja verksamheter där barn och unga får möjlighet att utveckla sina skapande förmågor tillsammans med professionella konstnärer eller inom ramen för kulturinstitutioners och professionella kulturorganisationers verksamhet.

I uppdraget ingår att nå breda och nya målgrupper i hela landet.

Statens kulturråd ska lämna en redovisning av uppdraget och medlens användning till kulturdepartementet senast 1 september 2019.