I dag, måndag, debatterar riksdagen om bostadsförsörjning, ekonomisk trygghet vid ålderdom, kultur och medier och om den svenska strategin mot terrorism. Debatten drar i gång klockan elva och kan följas via riksdagens webb-sändning.

• Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2016.

Sammanlagt går sju miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till investeringsstöd för hyres- och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande samt energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Satsningar görs även på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Civilutskottet säger ja till ett nytt mål för konsumentpolitiken.

Utskottet föreslår också att riksdagen begär av regeringen att utreda åtgärder som kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år.

15 talare har anmält sig till debatten om civilutskottets betänkande, bland dem regeringens företrädare bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

• Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet vid ålderdom är 36,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till garantipensionen, efterlevandepensioner och bostadstillägg till pensionärer.

I debatten om pensionärernas villkor är åtta talare anmälda, en från varje riksdagsparti. Ingen minister finns på talarlistan.

• Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om ca 13,7 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2016.

De största anslagen går till folkbildning (3,8 miljarder), idrott (1,9 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,3 miljarder). Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tilldelas ca 8 miljarder, medel som kommer från radio och tv-avgiften.

Regeringens förslag innebär bland annat att anslaget till stöd för idrotten ökar med 133 miljoner för insatser främst inom barn- och ungdomsidrotten, samt med 64 miljoner kronor för etablering av nyanlända. Anslaget till folkbildning ökar med 190 miljoner kronor, som ett led i en satsning på ett kunskapslyft. 100 miljoner kronor ska användas för att främja låga avgifter inom de kommunala musik- och kulturskolorna. 80 miljoner kronor ska användas för att finansiera fri entré vid vissa statliga museer.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) är de två statsråden på den 16-hövdade talarlistan som tar sig an kulturutskottets förslag till vad som ska vara med i nästa års statsbudget.

• Måndagsdebatten i riksdagen avslutas med att nio ledamöter, varav två sverigedemokrater och en från vardera av de övriga partierna, ska ta sig an justitieutskottets betänkande om kampen mot terrorismen. Utskottet vill att regeringen snarast lämnar förslag om kriminalisering av terrorresor:

– Det bör vara brottsligt att förbereda, påbörja eller genomföra en resa till ett annat land i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar, eller att ge eller få terroristträning. Detsamma gäller för finansiering av terrorism. Kriminalisering av medverkan i andra stödfunktioner inom en terroristorganisation bör också övervägas. Utskottet vill att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett lagförslag om detta.